Apurahan saajalle

Ohjeet apurahan saajille

Apurahan saaja sitoutuu noudattamaan ohjeita, jotka koskevat muun muassa selvityksen antamista apurahan käytöstä, eläkevakuutusta ja verotusta.

Yleiset ohjeet

Säätiön nimen saa mainita rahoittajana kaikissa julkaisuissa ja esitelmissä, jotka tuotetaan säätiön myöntämällä apurahakaudella.

Apurahan saajan tulee vuoden sisällä apurahan käyttökauden loputtua antaa säätiön hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä. Apurahan saaja on pyydettäessä velvollinen toimittamaan säätiölle väliselvityksen tutkimuksen edistymisestä.

Apurahan käyttö on aloitettava viimeistään myöntämistä seuraavana vuonna. Apurahan käyttöönoton lykkäystä voi tarvittaessa anoa säätiöltä. Esimerkiksi vuoden lykkäystä apurahajaksojen ketjuttamiseen myönnetään rutiininomaisesti.

Silloin, kun apuraha käytetään avustavan henkilökunnan palkkaamiseen, on apurahan saaja velvollinen hoitamaan veronpidätykset sekä sosiaali- ja vakuutusmaksut.

Apurahan saajan tulee mainita apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö toimittaa veroviranomaisille lakisääteisen tarkkailuilmoituksen myönnetyistä apurahoista.

Apurahan saajan tulee viipymättä ilmoittaa säätiölle sähköpostiosoitteen muutoksista.

Eläkevakuutus

Säätiö antaa ilmoituksen Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalle kaikista myönnetyistä apurahoista.

Apurahansaajan on itse ilmoitettava kaikki uudet apurahat Melalle ja hoitaa itse vakuutusmaksut. Apurahasta on varattava n. 15 % pakollisiin eläkevakuutusmaksuihin.

Apurahansaaja on velvoitettu ottamaan eläkevakuutuksen Melalta, mikäli apuraha on tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa ja on euromäärältään vähintään vuosiansiona 4 506 euroa (vuoden 2024 tasossa). Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö.

Vakuutusvelvollisuus koskee niin henkilökohtaisen apurahan saaneita kuin työryhmässä apurahalla työskenteleviäkin.

Alle 18-vuotias, yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi ottaa vakuutusta. Vakuutusvelvollisuus ei koske perustutkinto-opiskeluun tarkoitettuja apurahoja eikä pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja kuten matka-apurahoja.

Katso tarkemmat ohjeet Melan sivuilta:

Apurahan verotus

Tieteelliseen työhön myönnetty apuraha on katsottava verovapaana tulona vastaanottajalleen valtion verovapaata taiteilija-apurahaa vastaavaan määrään (26.355,60 € vuonna 2024) asti. Verovapaan apurahan ylimmäismäärän osuus apurahasta verotetaan vastaanottajan tuloverona.

Vuodesta 2019 apurahojen, stipendien ja opintorahojen on katsottu olevan sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saajan tulee antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä säätiölle. Selvitys tehdään sähköisen apurahaohjelman kautta.

Apurahan käyttöselvitys on annettava säätiölle viimeistään vuoden kuluessa apurahakauden loputtua.

Säätiölle ei tarvitse erikseen lähettää apurahalla tuotettuja tieteellisiä artikkeleita tai väitöskirjoja. Henkilökohtaisen apurahan menoja ei tarvitse erikseen eritellä loppuselvityksessä, eikä säätiölle tarvitse erikseen toimittaa kuitteja.