Till stipendiater

Instruktioner då du beviljats ett stipendium

Stipendiater förbinder sig till att följa de regler som berör bland annat redogörelsen av stipendiets användning och stipendiaternas pensionsförsäkring samt beskattning.

Allmänna instruktioner

Stiftelsen får nämnas som finansiär i alla publikationer och framföranden som görs utav den av stiftelsen beviljade stipendieperioden.

Stipendiemottagaren förbinder sig till att inom ett år av stipendieperiodens slut ge stiftelsens styrelse en skriftlig redogörelse över stipendiets användning. Stipendiemottagaren är vid behov även förpliktigad att redogöra för stiftelsens om forskningens framskridning under stipendieperioden.

Stipendiets använding måste inledas senast ett år efter beviljningsbeslutet. Vid behov kan utbetalningen av stipendiet beviljas uppskov av stiftelsen. Till exempel ett års uppskov för stipendieperioders länkande beviljas rutinmässigt.

Då stipendiet används för anställning av personal och till personalkostnader ansvarar stipendiemottagaren av lagstadgade arbetsgivarskyldigheter som förskottsinnehåll och social- samt pensionsavgifter.

Stipendiemottagaren bör uppge stipendiet i den personliga skattedeklarationen. Stiftelsen överlåter till myndigheterna det lagstadgade meddelandet om beviljade stipendier.

Stipendiemottagaren bör omedelbart meddela stiftelsen om en förändring i e-postadressen för korrespondens.

Stipendiaters pensionsförsäkring

Stiftelsen meddelar Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA alla beviljade stipendier.

Stipendiemottagaren bör själv meddela alla nya stipendier till LPA och sköta de obligatoriska försäkringsavgifterna. Av stipendiet bör reserveras ca. 15 % för de obligatoriska pensionsavgifterna.

Enligt lagen gäller försäkringsskyldigheten alla stipendiater som bor i Finland och som har beviljats arbetsstipendium från Finland år 2009 eller senare. Stipendiet ska ha beviljats för minst fyra månaders konstnärligt eller vetenskapligt arbete i Finland och uppgå till minst en årsinkomst på 4 506 euro (enligt nivån år 2024). Under vissa förutsättningar omfattar försäkringen också stipendiatarbete utomlands och stipendiatarbete som utförs av utländska stipendiater i Finland.

Försäkringsskyldigheten gäller både dem som fått ett personligt stipendium och dem som är medlemmar i en arbetsgrupp som arbetar på stipendium.

Personer som är yngre än 18 år eller har fyllt 68 år samt de som får ålderspension kan inte teckna försäkring. Försäkringsskyldigheten gäller inte heller stipendier avsedda för grundexamensstudier eller stipendier avsedda bara för kostnader, såsom resestipendier.

Se mera information på LPA:s sida:

Stipendiets beskattning

Stipendiet är skattefritt upp till den summa som motsvarar statens skattefria konstnärsstipendium (26.355,60 € år 2024). Belopp som överskrider det skattefria beloppet beaktas som beskattningsbar inkomst för mottagaren.

Sedan 2019 har stipendier beaktats som det årets inkomst då de utbetalas.

Redogörelse om användningen av stipendiet

Stipendiater måste ge en skriftlig redovisning över användningen av stipendiet till stiftelsen. Redogörelsen görs i det elektroniska ansökningssystemet.

Redogörelsen måste ges till stiftelsen senast inom ett år av stipendieperiodens utgång.

Man behöver ej skicka till stiftelsen vetenskapliga artiklar eller doktorsavhandlingar skrivna med stipendiets stöd. Utgifterna för personliga arbetsstipendium behöver ej redogöras för i slutredogörelsen och man behöver ej skicka kvitton till stiftelsen.